OFERTA

 O NAS

 CENNIK

 KALENDARZE

 PROMOCJE

 KAMERY

 LOKALIZACJA

 ZIMOWANIE

 SPRZEDAĹť

 KONTAKT

Pragniemy wszystkich serdecznie poinformować, że uruchomiliśmy nową wersję strony z wynajmem przyczep. Zapraszamy na www.visithel.pl

Wynajem przyczep

Niniejszy Regulamin określa warunki rezerwacji i użytkowania Przyczep oferowanych za pośrednictwem Serwisu WynajemPrzyczep.Info
Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

REZERWACJA

 1. Rezerwacji mogą dokonać tylko osoby pełnoletnie.
 2. Deklaracji Wynajmu można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu komórkowego +48 501 141 728 oraz +48 794 369 789 lub w formie elektronicznej pod adresem e-mail: rezerwacja@wynajemprzyczep.info lub wysyłając formularz "zapytanie o ofertę", spod wybranej Przyczepy znajdującej się na stronach serwisu www.WynajemPrzyczep.info.
 3. Celem potwierdzenia Deklaracji Wynajmu Serwis wysyła szczegółową ofertę na wskazany przez klienta adres e-mail.
 4. Oferta może zawierać rabaty przyznane przez Serwis. Niektóre z rabatów się nie sumują.
 5. W ciągu 24 godzin od akceptacji przez Państwa szczegółowej oferty otrzymają Państwo w formie pisemnej - elektronicznej numer rachunku do wpłaty zadatku oraz termin, w jakim należy go uiścić.
 6. Od momentu przesłania przez Serwis nr rachunku do czasu, gdy zadatek zostanie zaksięgowany na koncie odbiorcy, Rezerwacja ma status wstępnej.
 7. Zadatek w wysokości podanej w ofercie należy uiścić przelewem na podane konto bankowe we wskazanym terminie.
 8. Po uznaniu rachunku Serwis wysyła na wskazany adres Potwierdzenie Rezerwacji z voucherem z informacjami koniecznymi do realizacji pobytu.
 9. Pozostałą kwotę za pobyt należy wpłacić osobie przekazującej klucze, w dniu przyjazdu gotówką lub przelewem, tak by uznanie na rachunku odbiorcy nastąpiło najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu.
 10. Szczegółowy cennik znajduje się na stronie Serwisu.

ZASADY PŁATNOŚCI
 1. Klient dokonuje płatności Zadatku na rachunek wskazany przez Serwis po zaakceptowaniu przez Klienta Szczegółowej Oferty. W tytule zapłaty powinny się znaleźć: nazwisko, imię, termin pobytu, nazwa Obiektu.
 2. Klient dokonuje wpłaty zadatku w terminie wyznaczonym przez Serwis by został uznany i zaksięgowany u odbiorcy nie później niż dwa dni robocze od otrzymania nr konta lub w dniu wyznaczonym przez Serwis.
 3. Uznanie rachunku po terminie wskazanym powyżej powoduje odstąpienie od Umowy rezerwacji, chyba że mimo tego Serwis dokona Potwierdzenia Rezerwacji.
 4. Płatności pozostałej kwoty dokonuje się na zasadach wskazanych w Potwierdzeniu Rezerwacji, najpóźniej w dniu przyjazdu do Obiektu.
 5. Kaucja jest pobierana przez rezydenta w momencie przekazania Obiektu i stanowi zabezpieczenie na wypadek pokrycia ewentualnych szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania lub pokrycia dodatkowych kosztów, np. sprzątania. Kaucja jest zwracana w całości najpóźniej 3 dni robocze od wyjazdu Klienta.

ANULOWANIE REZERWACJI
 1. Rezerwację można anulować wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem rezerwacja@wynajemprzyczep.info, oraz telefonicznie pod nr 501 141 728 lub 794 369 789. nie później niż 30 dni przed planowaną datą przyjazdu. Zadatek zostanie zwrócony w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o anulowaniu rezerwacji, po potrąceniu kosztów obsługi w wysokości 40% wpłaconej kwoty. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed datą planowanego przyjazdu, zadatek nie podlega zwrotowi.
 2. Klient ma prawo do przeniesienia na inną osobę dokonanej rezerwacji wraz wszystkimi przysługującymi mu z tytułu rezerwacji uprawnieniami, pod warunkiem, że ta osoba podejmie się wszystkich wynikających z tytułu rezerwacji zobowiązań. W takiej sytuacji należy niezwłocznie przesłać powiadomienie w formie elektronicznej wraz z danymi personalnymi nowego Klienta pod adres rezerwacja@wynajemprzyczep. info

WARUNKI NAJMU OBIEKTU
Klient korzystający z usługi zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
 1. Doba wynajmu trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 12.00 w dniu wyjazdu. Klient zobowiązany jest do poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy w przeddzień planowanego przyjazdu.
 2. Za przyjazd w godzinach 23:00-6:00 obowiązuje dodatkowa opłata, określoną na Stronie Serwisu.
 3. Przy pobraniu kluczy do Obiektu Klient okazuje dowód tożsamości
 4. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 - 6.00.
 5. Zakłócanie ciszy nocnej oraz przebywanie w tym czasie pozanormatywnej liczby osób traktowane będzie jako zerwanie umowy i skutkuje koniecznością opuszczenia Obiektu bez zwrotu kosztów.
 6. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa.
 7. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu na terenie Obiektu.
 8. Klient oddaje Obiekt w stanie w jakim go zastał, wysprzątany i gotowy do zamieszkania przez następnych lokatorów. Klient, za dodatkową opłatą może zlecić sprzątanie Serwisowi.
 9. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowego wyposażenia lub usług dostępnych na Stronie Serwisu. Zamówienie musi nastąpić przed rozpoczęciem pobytu i będzie realizowane w zależności od dostępności.
 10. Opłaty za dodatkowe usługi oraz wyposażenie są określone na Stronie Serwisu.
 11. Klient za dodatkową opłatą może przyjechać ze zwierzęciem, lecz jeśli nie zostało to zadeklarowane przed Potwierdzeniem Rezerwacji, Serwis zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami lub odmówienia wynajmu.
 12. Liczba osób mogących zamieszkać w Obiekcie jest ograniczona do podanej w ofercie, w Potwierdzeniu Rezerwacji lub na Voucherze. Jeśli w czasie pobytu lub na końcu pobytu okaże się, ze liczba zamieszkałych osób jest większa od podanej, Klient może zostać obciążony kosztami dodatkowymi.
 13. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w Obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych podczas pobytu. W przypadku wystąpienia szkody. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zniszczonych przedmiotów i usunięcia szkód oraz dopłacenia różnicy jeśli Kaucja całkowicie nie finansuje tych napraw.
 14. Zasady korzystania z danego Obiektu mogą być bardziej szczegółowo opisane w regulaminie obowiązującym w danym Obiekcie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Serwis odpowiada za wywiązanie się z Usług wobec Klienta zawartych w Regulaminie, chyba że nie mogą być wykonane ze względu na działanie Klienta, osób trzecich lub są niezależne od Serwisu.
 2. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można uniknąć, WynajemPrzyczep.info zastrzega sobie prawo przeniesienia rezerwacji Klienta do obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Jeśli Klient nie będzie chciał skorzystać z takiej możliwości, może odzyskać uiszczone opłaty z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
 3. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację usługi o podobnym standardzie Serwis zobowiązany jest do zwrotu dokonanej przez Klienta wpłaty, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
 4. Odpowiedzialność Serwisu z tytułu usług pośrednictwa w dokonaniu Rezerwacji i zawarcia świadczenia Usługi jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości Opłaty za pobyt. Wszelkie roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi należy kierować za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio do Właściciela Obiektu. Serwis ma 5 dni roboczych na udzielenie odpowiedzi.
 5. W przypadku siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową Serwis jest zwolniony z odpowiedzialności. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych do Serwisu nie może być zagwarantowane.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dokonując rezerwacji obiektów zamieszczonych na stronie Serwisu Klient niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Serwisu odpowiedzialnej za proces rezerwacji. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Przyczepy do wynajęcia
Małe Morze
VIP
L12

Kaper
L5
L6
C7

Chałupy3
C6
C12
L11

Solar
L1
VIP7
VIP8
VIP9

Polaris
C13
VIP4

Chałupy6
C2
C4
C5
C8
L3
L8
L9
L13
L15
VIP DA VINCI
VIP HOBBY 540
Strona główna | Oferta | Cennik | Kalendarze | Promocje | Kamery | Lokalizacja | Zimowanie | Współpraca | Kontakt | Regulamin
WynajemPrzyczep.info | Przyczepy kempingowe na Helu | 2011 (C) Copyrights